FANDOM


สกิล หรือความสามารถของตัวละคร ต้องมีการวาดภาพประกอบในแบบฟอร์มตัวละคร และจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สกิลของตัวละคร กับความสามารถของอาวุธ

สกิลของตัวละครEdit

สกิลของตัวละคร จะมีจ่านวนที่แน่นอนตามแต่ละเผ่า มนุษย์จะมีได้สูงสุด 3 สกิล แอนดรอยด์จะมีสูงสุด 2 สกิล และคิเมร่าจะมีได้สูงสุด 5 สกิล ไม่จ่าเป็นต้องมีไว้เพื่อต่อสู้ทั้งหมด และทุกสกิลจะต้องสอดคล้องกับสเตตัสตัวละครและลักษณะเผ่าพันธุ์ เช่น แอนดรอยด์จะมีพลังจิตไม่ได้ ต้องระบุว่า สกิลประเภทไหน ใช้ได้ในโลกจริง โลกจินตภาพ ถ้าเป็นสกิล CODE (ซึ่งใช้ในโลกจริงเท่านั้น) ต้องมีไม่เกิน 2 สกิล นอกนั้นเป็นสกิลอื่น

สกิลของอาวุธEdit

ความสามารถของอาวุธ จะอธิบายถึงกลไกลักษณะการท่างานของอาวุธแต่ละชิ้น สามารถอ้างอิงหลักการทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบได้ แต่ต้องไม่ขัดกับอารยธรรมโดยรวม และอานุภาพของอาวุธ ก็ยังต้องสอดคล้องกับค่า WPN ด้วย (อนึ่ง คิเมร่าจะไม่มีอาวุธ)

ข้อจำกัดของสกิลEdit

สกิลแต่ละสกิล ห้ามมี

  • ประเภทโจมตีทีเดียวตาย
  • ประเภทพลังท่าลายระดับเทพมากเกิน
  • ประเภทที่แสดงถึงความโหดร้าย หรืออนาจารเกินไป

อื่นๆEdit

  • เมื่อมีสเตตัสของคุณพร้อมทั้งแบบฟอร์มอื่น ๆ แล้ว ให้คุณส่งข้อมูลไปยัง Scene Master เพื่อให้มารับรองอีกที หากยังไม่มีการรับรองก็จะยังใช้ไม่ได้
  • อย่าลืมว่าตัวละครของคุณไม่จ่าเป็นต้องมีทักษะการต่อสู้สูง คุณสามารถพลิกสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มากกว่าแค่การใช้ก่าลัง และค่าเตือนอีกข้อคือ ในเนื้อเรื่อง ตัวละครของคุณสามารถตายได้ อย่าได้พาลถ้าเกิดถึงจุดนั้นอย่างสมเหตุสมผล (Scene Master จะพยายามประนีประนอมเจรจาแต่ละฝ่ายอยู่แล้ว)

อ่านเพิ่มเติมEdit


False Awakening copy สกิล เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดเข้าหมวดหมู่ คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ สกิล ในความหมายอื่นหรือมาจากแหล่งที่มาอื่น อาจสามารถช่วยเขียนเพิ่มเติมอธิบายได้
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.