FANDOM


บทความ ของโปรเจคต์ F.A. วิกิ หมายถึง หน้าหนึ่งหน้า ที่มีข้อมูล รายชื่อ ตาราง หรือแผนภูมิ ทั้งนี้ ที่มีเนื้อหาของโปรเจคต์ F.A.

หน้าบทความ จะมี คำว่า "บทความ" อยู่ซ้ายบน ซึ่งจะไม่รวมใน หน้าพิเศษ หรือ หน้าเปลี่ยนทาง

ชนิดของบทความEdit

หน้าบทความ จะไม่นับรวมหน้าที่มีชื่อพิเศษนำหน้า ดังนี้

  • ชื่อพิเศษ False Awakening Wiki (และ วิธีใช้) เป็นหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการของโปรเจคต์ F.A. วิกิ (ยกตัวอย่าง False Awakening Wiki:ห้องทดลอง และหน้าสอนวิธีการใช้งาน คือ วิธีใช้:วิธีการใช้งาน)
  • ชื่อพิเศษ พูดคุย เป็นหน้าสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับหน้านั้น ๆ (ยกตัวอย่าง พูดคุย:หน้าหลัก)
  • ชื่อพิเศษ พิเศษ เป็นหน้าที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ ไม่สามารถแก้ไขตามต้องการได้ (เช่น พิเศษ:Allpages)
  • ชื่อพิเศษ ผู้ใช้ (และ User) เป็นหน้าของผู้เขียนวิกิพีเดีย (ยกตัวอย่าง ผู้ใช้:Boboverlord)
  • ชื่อพิเศษ ภาพ (และ Image) เป็นหน้าของรูปภาพที่ถูกอัพโหลดขึ้นมา (ยกตัวอย่าง ภาพ:False Awakening copy.png)

จำนวนบทความEdit

จำนวนบทความนับจาก จำนวนบทความทั้งหมด หักลบด้วยจำนวนหน้าพิเศษ (หน้าผู้ใช้ หน้าพูดคุย หน้าโครงการ ฯลฯ) และหักลบด้วยบทความที่ไม่มีจุดเชื่อมโยงไปหาบทความอื่น ซึ่งจะได้เท่ากับจำนวนบทความทั้งหมด 13 บทความในโปรเจคต์ F.A. วิกิ

ดูเพิ่ม Edit

  • พิเศษ:Allpages สำหรับรายชื่อของหัวข้อหรือบทความทั้งหมด และดูที่หน้า พิเศษ:Statistics สำหรับจำนวนบทความทั้งหมด
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.