FANDOM


วิธีใช้:การใส่ภาพ อธิบายถึงการนำไฟล์มาใช้ในโปรเจคต์ F.A. วิกิ ซึ่งไฟล์ที่ใช้นั้นจะต้องถูกอัปโหลดที่หน้าอัปโหลดของโปรเจคต์ F.A. วิกิ หรือหน้าอัปโหลดของคอมมอนส์เท่านั้น สำหรับภาพที่ถูกอัปโหลดไว้แล้วในโปรเจคต์ F.A. วิกิสามารถหาดูได้ที่รายการภาพหรือ ห้องภาพใหม่ ส่วนวิธีการอัปโหลดไฟล์ดูได้ที่ วิธีใช้:การอัปโหลดภาพ

ตัวอย่างด้านล่างเป็นตัวอย่างการใส่ภาพในตำแหน่งต่างๆ ของบทความ โดยภาพที่นำมาใช้มีชื่อภาพว่า ภาพ:yaranaikaAha.gif ซึ่งเป็นภาพที่ได้อัปโหลดไว้ที่เว็บโดยผู้ใช้คนอื่น สำหรับข้อความตัวอย่างประกอบบทความนั้นแสดงใน ตัวอักษรสีน้ำตาล

การใส่ภาพปกติEdit

การใส่ภาพปกติสามารถใส่โดยใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมล้อมชื่อภาพหน้าและหลัง โดยขนาดภาพกำหนดโดยระบุความกว้างไว้ และตามหลังด้วยตัวอักษร "px" ซึ่งย่อมาจากพิกเซล ในรูปแบบ

[[__ชื่อภาพ__ | __ความกว้าง__px]]
ตัวอย่างเช่น
ไม่ระบุขนาด 
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif]]

ระบุความกว้าง 100 พิกเซล 
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|100px]]

ระบุความกว้าง 150 พิกเซล 
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|150px]]

ระบุความกว้าง 200 พิกเซล 
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|200px]]
แสดงผล ภาพที่ความกว้าง 100, 150, 200 พิกเซลตามลำดับ

YaranaikaAha YaranaikaAha YaranaikaAha

โดยเมื่อแทรกเป็นส่วนหนึ่งของบทความ ภาพจะถูกวางในตำแหน่งบทความนั้นพอดี ตัวอย่างเช่น

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน YaranaikaAha ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดตำแหน่งของภาพEdit

คราวนี้ ลองกำหนดตำแหน่งและคำสั่งต่างๆ ของภาพโดยการใช้คำสั่งเพิ่มเติม ดูที่ตัวอย่างต่อไปนี้:

กำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ Edit

ถ้าไม่ต้องการกำหนดขนาด สามารถกำหนดให้เป็นขนาดมาตรฐานของไร้สาระนุกรมได้โดยใส่ข้อความว่า "thumb" ในส่วนของขนาดภาพ และขนาดของภาพจะเปลี่ยนแปลงขนาดของการตั้งค่าของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนจะแสดงผลในขนาด 180 พิกเซล และภาพที่กำหนดอัตโนมัติ ภาพจะถูกจัดชิดขวา และช่องสุดท้ายจะเป็นคำอธิบายซึ่งควรใส่เพื่ออธิบายภาพให้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น

[[__ชื่อภาพ__ |thumb|__คำอธิบาย__]]


ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|thumb|ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค]] 
แสดงผล
YaranaikaAha

ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดขนาดอัตโนมัติ วางตำแหน่งซ้าย Edit

เพิ่มคำสั่ง "left" ตามหลัง จะทำให้ภาพถูกจัดชิดซ้ายของบทความ ตัวอย่างเช่น

[[__ชื่อภาพ__ |thumb|left|__คำอธิบาย__]]
ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|thumb|left|ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค]] 
แสดงผล
YaranaikaAha

ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดขนาดและไม่มีกรอบรูป Edit

ถ้าไม่กำหนดคำสั่ง "thumb" จะทำให้ภาพไม่มีกรอบล้อมรูปและไม่มีที่สำหรับคำอธิบาย ซึ่งวิธีนี้มักนิยมใช้เฉพาะกับสัญลักษณ์เท่านั้น ไม่นิยมใช้กับภาพทั่วไป ตัวอย่างเช่น

[[__ชื่อภาพ__ |right|__คำอธิบาย__]]
ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|right|180px|ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค]] 
แสดงผล
YaranaikaAha

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

การใส่ภาพเป็นชุด หรือ แกลลอรี Edit

ใช้สำหรับการใส่ภาพหลายภาพในบทความ โดยภาพจะแสดงผลแถวละ 4 ภาพ

<gallery>
ภาพ1|คำอธิบายภาพ1
ภาพ2|คำอธิบายภาพ2
ภาพ3|คำอธิบายภาพ3
ภาพ4|คำอธิบายภาพ4
ภาพ5|คำอธิบายภาพ5
ภาพ6|คำอธิบายภาพ6
ภาพ7|คำอธิบายภาพ7
.
.
.
</gallery>
ตัวอย่างการใช้
<gallery>
ภาพ:yaranaika-tan 01.png.jpg|ยาราไนก้าคาดตา
ภาพ:yaranaika-tan 02.png.jpg|ยาราไนก้าไม่คาดตา
ภาพ:yaranaika-tan 04.png.jpg|ยาราไนก้าอิมพอร์ต
ภาพ:Yaranaika-tan_05.JPG|ยาราไนก้ามีตติ้ง
ภาพ:yaranaika tan 06.png.jpg|ยาราไนก้าคาราบาวแดง
ภาพ:yaranaika-tan 07.png.jpg|ยาราไนก้าทะลวงรู
</gallery>
แสดงผลเป็น

ดูเพิ่ม Edit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.