FANDOMภาพรวม Edit

ในโลกยุคในเนื้อเรื่องนี้ จะมีเพียงรัฐหรือประเทศเดียวเท่านั้น นั่นคือจักรวรรดิอิมเพอเรทริกซ์ แต่จะแบ่งเป็นมณฑลหรือเมืองย่อย ๆ ที่จะมีองค์กรปกครองตัวเองแยกย่อยอีกทีและมีรัฐบาลกลางคอยควบคุม ในการควบคุมความมั่นคงนี้ จะมีกำลังป้องกันรัฐอยู่ 2 แบบ คือตำรวจท้องถิ่น และหน่วยรบของรัฐบาลกลางที่เรียกว่า อาร์บิเตอร์ (Arbiter - ผู้ตัดสินความ) ผู้นำของแต่ละเมืองจะเรียกว่า ปรินซ์ (Prince[1] - ผู้ปกครองนคร หรือ เจ้าชาย) และผู้นำสูงสุดของรัฐบาลกลาง เรียกว่า อิมเพอเรเตอร์ (Imperator[2] - จักรพรรดิ) ประชาชนจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการปกครองโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย แต่จะมีสิทธิ์เลือกผู้นำในทางอ้อม

รูปแบบการปกครอง Edit

ระบอบการปกครองจะมีการผสมผสานรูปแบบการปกครองแบบเก่าระหว่าง ราชาปราชญ์ รัฐทหาร และจักรวรรดิจีนโบราณ กล่าวคือ

การเลือกผู้นำ Edit

 • ผู้นำทั้งระดับปรินซ์และระดับอิมเพอเรเตอร์จะต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเข้าทำการทดสอบคุณสมบัติ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี (สำหรับปรินซ์) หรือไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือเป็นปรินซ์ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกสภาสูง(สำหรับอิมเพอเรเตอร์)
 • การคัดเลือกนี้ จะเป็นเพียงคัดเข้าเป็นสมาชิก "สภาสูงแห่งจักรวรรดิ" (Senates of Empire) เท่านั้น ซึ่งจะมีการคัดเลือกอิมเพอเรเตอร์ในสภาสูงอีกที
 • อิมเพอเรเตอร์จะต้องได้รับการโหวตเลือกจากสมาชิกสภาสูงตั้งแต่ 90% ขึ้นไปของสมาชิกทั้งหมด แต่หากการโหวตได้ผ่านเงื่อนไขนี้แล้ว แม้จะยังมีอิมเพอเรเตอร์ที่ครองตำแหน่งอยู่ ก็ต้องหมดวาระและให้แต่งตั้งคนใหม่แทน
 • ในขณะเดียวกัน การโหวตนี้จะมีเงื่อนไขที่ว่า ห้ามมีการตั้งโหวตหลังมีการแต่งตั้งอิมเพอเรเตอร์คนใหม่เป็นเวลา 5 ปี นอกจากคนเก่าจะเสียชีวิตแล้ว และการจะเปิดการโหวตได้ ต้องได้รับอนุมัติจากสมาชิกสภาสูงทุกคน
 • สมาชิกสภาสูงจะมีจำนวนทั้งหมด 15 คน และจะไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น รวมถึงปรินซ์ด้วย
 • ไม่มีศาลแยกออกมา ทั้งฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) ฝ่ายนิติบัญญัติ (ออกกฎหมาย) และฝ่ายตุลาการ (ศาล) ต่างก็อยู่ใต้อำนาจของอิมเพอเรเตอร์ทั้งหมด แต่จะใช้หน่วยงานแยกย่อยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

นโยบายที่ใช้และมุมมองของประชาชน Edit

 • ประชากร 20% มีสถานะเป็นข้าราชการให้กับรัฐ แต่ประชาชนอย่างน้อย 70% ต้องได้รับการเข้าฝึกทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองของประเทศ
 • พลเรือนส่วนใหญ่มีสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่ง สามารถฟ้องต่อรัฐบาลกลางได้ถ้ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงาน
 • กฎหมายเป็นแบบลายลักษณ์อักษร บัญญัติโดยอิมเพอเรเตอร์และสมาชิกสภาสูง หรือโดยปรินซ์ถ้าเป็นกฎหมายท้องถิ่น
 • อิมเพอเรเตอร์เท่านั้นที่เป็นเจ้าชีวิตของประชาชน นอกเหนือจากนี้แล้ว ทุกคนจะมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพต่าง ๆ
 • การปกครองของรัฐไม่มีอะไรมากกว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐ ดังนั้นเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจที่เหลือ ประชาชนจึงมีสิทธิอย่างเต็มที่
 • รัฐเป็นผู้มอบบริการการเข้าถึงยูโทเปียฟรีให้กับมนุษย์ทุกคน ทั้งในแง่ความบันเทิง การศึกษา และการใช้เชิงพาณิชย์
 • โดยทั่วไป คนส่วนใหญ่จะถือเอาว่า ทุกตำแหน่งของรัฐ ทุกคนสามารถมีโอกาสเป็นได้ เพราะจะมาจากการทดสอบและการคัดเลือกโดยตรง ดังนั้นจึงไม่เกิดอคติของระบอบนี้
 • เนื่องจากมนุษย์ได้เริ่มต้นอารยธรรมใหม่ คนในยุคนี้มีน้อยมากที่จะรู้จักคำว่า ประชาธิปไตย

กฎหมายที่เด่นชัด Edit

อ้างอิง Edit

 1. เดิมที คำว่าปรินซ์นั้นใช้สำหรับการเรียกตำแหน่งผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในสภาสูงของโรมันโบราณ คำว่า prince มาจากคำละตินว่า prīnceps หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งแรกสุด
 2. คำว่า Imperator (คำอ่านดั้งเดิม- อิมแปราโตร์) เป็นคำละตินที่เป็นต้นแบบของคำว่า Emperor ใช้ครั้งแรกโดยจักรวรรดิโรมันโบราณ มีความหมายดั้งเดิมว่า ผู้บัญชาการ


False Awakening copy การปกครอง เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือจัดเข้าหมวดหมู่ คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ การปกครอง ในความหมายอื่นหรือมาจากแหล่งที่มาอื่น อาจสามารถช่วยเขียนเพิ่มเติมอธิบายได้
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.